Algemene Voorwaarden

Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sultan Palace Rijsbergen B.V.  1-1-2017

Artikel 1 Algemeen

1. Op alle door Sultan Palace Rijsbergen B.V., hierna te noemen Sultan Palace, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur van zalen, verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen Sultan Palace en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomen door Sultan Palace wordt verricht en/of geleverd.

3. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de wederpartij te kennen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht.

4. Voorwaarden van de wederpartij en die van derden zijn van toepassing uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Sultan Palace anders is aangegeven.

Artikel 2. Offertes en opties

1. Sultan Palace kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van Sultan Palace verlenen. Sultan Palace doet alsdan een aanbieding/offerte met vermelding van de geldigheidsduur van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de wederpartij niet binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan Sultan Palace kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de faciliteiten van Sultan Palace, dan is het aanbod conform de aanbieding/offerte van Sultan Palace vervallen.

2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven en overige informatie in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. van Sultan Palace dienen slechts ter globale aanduiding van de door Sultan Palace te verhuren ruimte(n), te verrichten diensten en werkzaamheden en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.

3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat er voor Sultan Palace geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien de prijs van de opdracht afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht is opgegeven, is dit aantal definitief. Het aantal deelnemers kan naar redelijke maatstaven tot 12 weken voor het evenement gewijzigd worden. In dat geval zal er een nieuwe overeenkomst worden opgesteld.

Artikel 3. Reservering en overeenkomst

1. Reservering geschiedt mondeling, schriftelijk – waaronder inbegrepen e-mail of andere elektronische wijze – of ten kantore van Sultan Palace.

2. Een reservering door de wederpartij geldt als een aanvraag tot overeenkomst.

3. Sultan Palace kan ten alle tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.

4. De overeenkomst gaat in slechts wanneer de partijen de overeenkomst door de binnen de daarvoor geldende termijn ondertekenen.

Artikel 4. Tarieven

1. Door Sultan Palace opgegeven tarieven zijn definitief.

2. Tarieven voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Het aantal opgegeven personen dient uiterlijk 12 weken voor de dag van het evenement of verhuur plaats te vinden. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien er meer ofwel minder mensen aan het evenement deelnemen ofwel meer of minder gasten komen dan overeengekomen, dient toch de overeengekomen prijs betaalt te worden. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers (artikel 2 lid 4) is Sultan Palace gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

3. Sultan Palace is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer.

4. Sultan Palace behoudt zich het recht voor meerwerk of geleverde diensten, faciliteiten of accommodaties, die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, in rekening te brengen bij de wederpartij.

Artikel 5. Betalingscondities

1. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of facturen vermelde bedragen zijn in beginsel inclusief btw, maar exclusief andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.

2.  Bij annulering gelden de volgende bedragen:

a.     Bij annulering voor 3 maanden voor de dag van het evenement dient u 30% van de totale som te betalen;

b.     Bij annulering tot 3 maanden voor de dag van het evenement  dient u 70% van de totale som te betalen;

3. Sultan Palace behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te verlangen van de wederpartij.

4. Wijzigingen in het Btw-tarief worden ten allen tijde aan de wederpartij doorberekend

5. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, uiterlijk op de dag van het evenement, zonder recht op korting, schuldverkrijging of opschorting.

6. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7. Ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of annulering schort de betalingsverplichting voor de wederpartij niet op.

8. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,00, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.

9. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de wederpartij bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de wederpartij aan Sultan Palace in de navolgende volgorde: 1. De kosten van de executie; 2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; 3. De schade; 4. De hoofdsom.

10. Betaling geschiedt in euro’s. Indien Sultan Palace buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal een berekening worden gemaakt aan de hand van de dagelijkse koers. Sultan Palace kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Sultan Palace kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

Artikel 6. Gebruik van het gehuurde

1. Aangenomen wordt dat het gehuurde en de daarbij eventueel gehuurde apparatuur door de wederpartij in goede staat van onderhoud is aanvaard, zonder zichtbare gebreken is en goed functioneert, behoudens voor zover de wederpartij binnen een uur na aanvang van de huur aan Sultan Palace melding doet van door hem geconstateerde gebreken.

2. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met Sultan Palace is aangegaan en welk doel daarbij aan Sultan Palace is meegedeeld.

3. De wederpartij staat jegens Sultan Palace in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Sultan Palace aan de wederpartij verhuurde (gedeelte van) onroerende zaken bevinden. Zij is jegens Sultan Palace aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Sultan Palace jegens die personen heeft.

4. De wederpartij dient zich te houden aan de huisregels en ordemaatregelen van Sultan Palace. De wederpartij dient de aanwijzingen van personeel van Sultan Palace op te volgen.

5. De wederpartij is verplicht zich te houden aan alle aanwijzingen die door de Commandant van de Brandweer worden gegeven in verband met (brand) veiligheid in het gehuurde, eventuele kosten die hiermee verband houden dienen door de wederpartij voldaan te worden.

6. In de gebouwen van Sultan Palace is roken niet toegestaan, behoudens in de rookruimtes.

7. De wederpartij mag alleen eigen en/of door hem gehuurde goederen gebruiken, indien hiervoor door Sultan Palace toestemming is verleend.

8. Het gebruik van het gehuurde zal in overeenstemming met het Sultan Palace beleid betreffende zaalverhuur zijn. Het gebruik van het gehuurde zal daarom voor Sultan Palace geen (dreigende) risico’s hebben voor onder meer de openbare orde, veiligheid, de naam, reputatie en imago van Sultan Palace.

9. Het maken van reclame, het aanbrengen van opschriften, mededelingen en dergelijke en/of versieringen in of aan het gebouw of op het terrein van Sultan Palace is niet toegestaan zonder toestemming van Sultan Palace en/of de verhuurder/beheerder.

10. Gebruik van de faciliteiten of accommodaties buiten de overeengekomen periodes kunnen door Sultan Palace in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

11. De bovengenoemde verplichting voor Sultan Palace geldt niet indien er sprake is van overmacht of indien er sprake is van annulering dan wel ontbinding van de overeenkomst.

12. Sultan Palace behoudt zich het recht voor eventuele benodigde schoonmaakkosten, kosten voor herstelwerkzaamheden, evenals schade aan faciliteiten en accommodaties, veroorzaakt door de wederpartij of door hem toegelaten personen, in rekening te brengen bij de wederpartij

13. De wederpartij dient zich te houden aan de geldende verkeersregels op het Sultan Palace terrein.

Artikel 7. Wijzigingen en overboekingen

1. Verzoek tot wijziging of overboeking door de wederpartij dient schriftelijk en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst te worden ingediend.

2. Sultan Palace behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit wijziging of overboeking, uitgevoerd op verzoek van de wederpartij, in rekening te brengen bij de wederpartij.

3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst te worden ingediend. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

4. In geval van annulering van een overeenkomst blijven deze voorwaarden onverminderd geldig.

5. In geval tot annulering wordt overgegaan, of in geval van No-show, kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de omzetverwachting, alsmede kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, hierna te noemen de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

6. Indien niet alle overeengekomen ruimten en/of faciliteiten en/of diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde ruimten en/of faciliteiten en/of diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

7. Bedragen die Sultan Palace met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Sultan Palace te worden vergoed. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

8. Indien betaling, uitblijft. Zal Sultan Palace de nodige vordering uit handen geven aan een incassobureau ofwel aan de advocaat van Sultan Palace. In dit geval is de schuldeiser buitengerechtelijke incasso verschuldigd.

9. Sultan Palace is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Sultan Palace zodanig bemoeilijk dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Sultan Palace gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Sultan Palace onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende ruimte aan voor de overeengekomen periode danwel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Sultan Palace  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij of van personen die op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Sultan Palace  aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden, ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Sultan Palace  of personen waarvan zij zich bedient.

2. De wederpartij verplicht zich jegens Sultan Palace om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door Sultan Palace zijn verhuurd of anderszins ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan Sultan Palace ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen.

3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.

4. De wederpartij is ten volle aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar deelnemers en/of gasten. De wederpartij verplicht zich jegens Sultan Palace zich te houden aan de regelgeving inzake de Arbowetgeving en algemene beveiligings- en veiligheidsvoorwaarden. Dit houdt onder meer in, dat de wederpartij zich in geval van een calamiteit, gevolgd door ontruimingsalarm, heeft te gedragen naar de richtlijnen en aanwijzingen die door de Brandweer worden gegeven.

Artikel 9. Overmacht

1. Als overmacht voor Sultan Palace, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Sultan Palace niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Sultan Palace zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Sultan Palace gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voorgenoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voorgenoemden.

3. Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 10. Geschillen

1. Alle overeenkomsten tussen Sultan Palace en de wederpartij, alle offertes van Sultan Palace en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

Artikel 11. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.